DANH MỤC SẢN PHẨM

THIẾT BỊ, VẬT TƯ ANDON

Chỉ ra nơi mà cảnh báo được tạo ra thông qua đèn báo hiệu tại chỗ, và cũng có thể cung cấp một số lỗi mà ở đó bị hư. Với hệ thống giám sát sản xuất có thể bao gồm văn bản, hình ảnh.

QUẢN LÝ SẢN LƯỢNG

Quản lý sản lượng thiết bị vật tư

+ Giám sát năng suất xưởng may
+ Giám sát năng suất dây chuyền lắp ráp
+ Theo dõi tiến độ sản xuất
+ Năng suất sản xuất online …

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
+ Ngăn chặn được sự trì trệ
+ Hạn chế những sản phẩm bị lỗi.
+ Khắc phục lỗi
+ Linh hoạt kiểm soát thời gian.

ANDON DEVICES

Chỉ ra nơi mà cảnh báo được tạo ra thông qua đèn báo hiệu tại chỗ, và cũng có thể cung cấp một số lỗi mà ở đó bị hư. Với hệ thống giám sát sản xuất có thể bao gồm văn bản, hình ảnh.

QUẢN LÝ SẢN LƯỢNG

Quản lý sản lượng thiết bị vật tư

+ Giám sát năng suất xưởng may
+ Giám sát năng suất dây chuyền lắp ráp
+ Theo dõi tiến độ sản xuất
+ Năng suất sản xuất online …

MONITOR

Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
+ Ngăn chặn được sự trì trệ
+ Hạn chế những sản phẩm bị lỗi.
+ Khắc phục lỗi
+ Linh hoạt kiểm soát thời gian.