Cho thấy hoạt động của hệ thống Andon trong trường hợp này khi có cảnh báo chất lượng ở bất kỳ giai đoạn nào