HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘ/ĐỘ ẨM- TEMPERATURE/HUMIDITY MONITORING SYSTEM

Hệ thống quản lý nhiệt độ/độ ẩm – là biện pháp sử dụng kết hợp các công nghệ cảm biến và truyền dẫn trong các nhà máy, dây chuyền sản xuất. Theo dõi, giám sát chi tiết điều kiện môi trường xung quanh. Từ đó hiển thị cho người quản lý chi tiết tình hình môi trường tại nơi sản xuất. Quản lý nhiệt độ/độ ẩm thường rất được chú trọng trong một số tình huống sản xuất đặc thù. Khi điều kiện môi trường có ảnh hưởng lớn đến sản phẩm hoặc lao động làm việc.

Liên kết:

Hệ thống Andon
Hệ thống quản lý sản lượng
Hệ thống quản lý thời gian
Hệ thống quản lý tinh gọn
Hệ thống quản lý toàn diện