Quản lý thời gian làm việc của các nhân lực trong nhà máy, bằng cách thủ công hoặc tự động, lưu dữ liệu thống kê.