Phần mềm & Server quản lý - Giao diện quản lý

Tuỳ theo từng lĩnh vực sản xuất, từng nhà máy cụ thể được chúng tôi thiết kế giao diện quản lý theo yêu cầu của từng khách hàng. Sau đây là một số chi tiết quản lý mà chúng tôi đã thực hiện:

Xem thêm:

Hệ thống tổng quát
Hệ thống hiển thị

Giải pháp truyền dẫn
Thiết bị đầu cuối