Quản lý thời gian bằng cách ghi lại thời gian sự kiện trên từng máy. Đưa ra thông số thống kê và cải tiến

  • Kiểm soát tốc độ đáp ứng và thời gian chết của băng chuyền lỗi
  • Thu thập & lưu trữ thông tin thời gian về những sự cố trên chuyền
  • Thu thập thông tin về thời gian sự kiện để phân tích
  • Chuyển thông tin sự kiện hiển thị qua nhiều hình thức như LCD & LED

thời gian sự kiện