HIỂN THỊ SẢN LƯỢNG THEO CHUYỀN

hiển thị andon lean
Cũng như phần giám sát sản lượng theo từng máy, nhưng áp dụng cho cả 1 chuyền sản xuất. Tính bao quát và tổng thể hơn, áp dụng cho các nhà máy/xưởng có quy mô trung bình và sản xuất đồng bộ.

quản lý sản lượng barcode

Lắp đặt các thiết bị ở từng máy/chuyền, liên kết với nhau và tạo lên hệ thống tổng thể. Phục vụ nhu cầu giám sát sản lượng một cách chi tiết theo từng chuyền.

quản lý sản lượng theo chuyền

Hiển thị sản lượng theo chuyền trên web:

Hiển thị giám sát sản lượng theo chuyền Andon system sagostar

Hiển thị sản lượng theo chuyền trên LCD, led:

giám sát sản lượng trên LCD

– Mục tiêu sản lượng – TARGET– Sản phẩm lỗi – DIFFERENCE
– Sản lượng thực tế – ACTUAL– Người làm thực tế/người theo kế hoạch – LLER
– Tỷ lệ sản lượng đạt – RFT– Thời gian chết – DOWN TIME

Led – Hình ảnh thực tế:

andon system led board là gì

Các hình thức gửi dữ liệu lên từ chuyền:
– Từ nút nhấn thủ công 
– Từ máy quét mã vạch
– Từ thẻ RFID

Xem thêm liên kết:

Tổng quát quản lý sản lượng
Quản lý sản lượng theo từng máy
Quản lý sản lượng theo mã sản phẩm
Quản lý sản lượng tổng thể kho chứa
Giải pháp truyền dẫn
Thiết bị đầu cuối