Quản lý sản lượng

Quản lý sản lượng thiết bị vật tư

+ Giám sát năng suất xưởng may
+ Giám sát năng suất dây chuyền lắp ráp
+ Theo dõi tiến độ sản xuất
+ Năng suất sản xuất online …